مشاهده همه اخبارآشپز

 • کمک آشپز ماهر آقا مجرد

  دهوند |۱:۲۱
 • به تعدادی کمک آشپزایرانی

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپزواردبه کباب زنی

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز ماهر

  دهوند |۱:۲۱
 • به تعدادی خانم جوان

  دهوند |۱:۲۱
 • به یک وردست و سری کار

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز ماهر

  دهوند |۱:۲۱
 • Pasta Expressرستوران

  دهوند |۱:۲۱
 • به یک کمک آشپز و

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز فرنگی تک شیفت

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپزواردبه لقمه وجوجه

  دهوند |۱:۲۱
 • یک نفر کمک آشپز آقا

  دهوند |۱:۲۱
 • به تعدادی کمک آشپزفرنگی

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز

  دهوند |۱:۲۱
 • کارگر ساده و کمک آشپز

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپزآقا

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز جوان و فعال آقا

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز(ایرانی پز) باسابقه

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز مسلط به کباب پزی

  دهوند |۱:۲۱
 • کمک آشپز غیرسیگاری

  دهوند |۱:۲۱
 • به تعدادی آماده ساز

  دهوند |۱:۱۶
 • بریان کارماهرجهت

  دهوند |۱:۱۶
 • ساندویچ زن – پیتزا پز

  دهوند |۱:۱۶
 • به یک نفر آقا جهت کار

  دهوند |۱:۱۶
 • فست فود ژیوان

  دهوند |۱:۱۶
 • به یکنفر ساندویچ زن

  دهوند |۱:۱۶
 • به تعدادی آشپز

  دهوند |۱:۱۶
 • ساندویچ زن ماهر

  دهوند |۱:۱۶
 • ( فست فود دراگون )

  دهوند |۱:۱۶
 • ساندویچ زن ماهر

  دهوند |۱:۱۶
 • فرکارساندویچی ماهرآقا

  دهوند |۱:۱۶
 • به یک ساندویچ زن ماهر

  دهوند |۱:۱۶
 • پیتزازن ماهر و نیمه ماهر

  دهوند |۱:۱۶
 • پیتزا پز

  دهوند |۱:۱۶
 • پیتزا پز حرفه ای

  دهوند |۱:۱۶
 • پیتزازن

  دهوند |۱:۱۶
 • پیتزا پز و ساندویچ زن

  دهوند |۱:۱۶
 • به 2 نفر پیتزا زن ماهر

  دهوند |۱:۱۶
 • پیتزا زن حرفه ای تمام وقت

  دهوند |۱:۱۶
 • فست فود ژیوان

  دهوند |۱:۱۶
 • کباب زن ماهر آقا

  دهوند |۱:۱۶
 • کباب پزماهر غیرسیگاری

  دهوند |۱:۱۶
 • به یک تخته کار و ومنقل کار

  دهوند |۱:۱۶
 • به یک کباب پز ذغالی حرفه ای

  دهوند |۱:۱۶
 • کباب زن ماهر

  دهوند |۱:۱۶
 • یک منقل کارحرفه ای مسلط

  دهوند |۱:۱۶
 • به یک تخته کار

  دهوند |۱:۱۶
 • استخدام آشپز و کمک آشپز در رستوران جردن در شیراز

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام در هتل 4 ستاره

  دهوند |دیروز
 • استخدام در هتل خاور

  دهوند |دیروز