مشاهده همه اخباراستخدام بسته بند

 • استخدام تعدادی بسته بند و زیگزاگ دوز در تولیدی پوشاک

  ای استخدام |۱۲ روز قبل
 • استخدام وسط کار و بسته بند جهت کار در تولیدی پوشاک

  ای استخدام |۱۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی خیاط راسته دوز بردست و بسته بند در مشهد

  ای استخدام |۱۵ روز قبل
 • استخدام تعدادی خانم اتوکار و بسته بند در تهران

  ای استخدام |۱۶ روز قبل
 • استخدام بسته بند با سابقه در یک شرکت معتبر در رشت

  ای استخدام |۲۴ روز قبل
 • استخدام ناظر سالن،اپراتور و بسته بند در یک شرکت معتبر در رشت

  ای استخدام |۲۵ روز قبل
 • استخدام چرخکار و زیگزالدوز و بسته بند و وسط کار در تبریز

  ای استخدام |۲۶ روز قبل
 • بسته بند خانم

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به یکنفر خانم جهت

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • تعدادی اتوکار و بسته بند

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به تعدادی پرسنل خانم

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند و بخارکار

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به دونفر کارگر خانم جهت

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • کارگر ساده(بسته بند) خانم

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • تعدادی وسط کار وبسته بند

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • تعدادی بسته بند و اتوکار

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • خانم آشنا به کارپوشاک

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به تعدادی نیروی ساده خانم

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند در تولیدی

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  دهوند |۲۷ روز قبل
 • تعدادی وسط کار،بسته بند

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • استخدام اتوکار و بسته بند حرفه ای جهت کار در محیطی مناسب

  ای استخدام |۲۸ روز قبل
 • بسته بند وسط کار

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • بسته بند خانم

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • کارگر ساده خانم و بسته بند

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • تعدادی بسته بند و وسط کار

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند و بخارکار

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • اتوکار و بسته بندی کار

  دهوند |۲۸ روز قبل
 • تعدادی وسط کار و بسته بند

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • بسته بند با تجربه آقا

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • یک واحد تولیدی درشرق تهران

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • بسته بند خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • به یک کارگر آقا

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • تعدادی همکار ماهر خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • تعدادی بسته بند ماهر خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند و

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • کارگر ساده آقا و خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • بسته بند و بخار کار خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • به یک نفر خانم جوان جهت

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • تعدادی بسته بند

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • به یک بسته بند خانم یا آقا

  دهوند |۲۹ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲۹ روز قبل