مشاهده همه اخباراستخدام سرایدار

 • کارگرساده سرایدار،نگهبان

  دهوند |۱:۲۰
 • سرایدارمجرد و نظافتچی آقا

  دهوند |۱:۲۰
 • زوج سرایدار

  دهوند |۱:۲۰
 • زوج سرایدار حداکثر1فرزند

  دهوند |۱:۲۰
 • کارگر ساده، متاهل، دیپلمه

  دهوند |۱:۲۰
 • سرایدار فعال فوری

  دهوند |۱:۲۰
 • سرایدار زوج بدون فرزند

  دهوند |۱:۲۰
 • سرایدار مجرد و کارگر آقا

  دهوند |۱:۲۰
 • تعدادی سرایدار با فرزند

  دهوند |۱:۲۰
 • نگهبان و کارگرساده

  دهوند |۱:۲۰
 • نیروی حرفه ای جوان

  دهوند |۱:۲۰
 • به یک زوج جوان بدون فرزند

  دهوند |۱:۲۰
 • سرایدار با فرزند جهت

  دهوند |۱:۲۰
 • سرایدار – نگهبان – کارگرساده

  دهوند |۱:۲۰
 • به یک زوج جهت

  دهوند |۱:۱۹
 • سرایدار متعهد بدون فرزند

  دهوند |۱:۱۹
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۱:۱۹
 • یک زوج جوان بدون فرزند

  دهوند |دیروز
 • زوج سرایدار تا یک فرزند

  دهوند |دیروز
 • نگهبان – سرایدار- کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • نگهبان – سرایدار- کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • تعدادی نگهبان و سرایدار

  دهوند |دیروز
 • نگهبان سرایدار

  دهوند |دیروز
 • استخدام سرایدار زوج جوان در شهر مشهد

  ای استخدام |دیروز
 • سرایدار،نگهبان،کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • زوج جوان

  دهوند |دیروز
 • زوج سرایدار حداکثر1فرزند

  دهوند |دیروز
 • سرایدار – نگهبان – کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • زوج سرایدار بدون فرزند

  دهوند |دیروز
 • سرایدار مجرد و کارگر آقا

  دهوند |دیروز
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |دیروز
 • زوج سرایدار

  دهوند |دیروز
 • زوج سرایدار تا یک فرزند

  دهوند |دیروز
 • نگهبان و کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |دیروز
 • به یک سرایدارمتاهل حداکثر30

  دهوند |دیروز
 • به چند سرایدار و کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • سرایدارمجرد و نظافتچی آقا

  دهوند |دیروز
 • سرایدار متعهد بدون فرزند

  دهوند |دیروز
 • سرایدار،نگهبان،کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • سرایدار باضامن معتبر

  دهوند |دیروز
 • سرایدار و نگهبان

  دهوند |دیروز
 • سرایدار با فرزند جهت باغ

  دهوند |دیروز
 • تعدادی محدوده سرایدارمجرد

  دهوند |دیروز
 • زوج سرایدار بدون فرزند

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام یک نفر سرایدار آقا جهت همکاری در شهر اصفهان

  ای استخدام |۲ روز قبل
 • سرایدار متاهل

  دهوند |۲ روز قبل
 • سرایدار مجرد آقا

  دهوند |۲ روز قبل
 • سرایدار جهت مجتمع

  دهوند |۲ روز قبل
 • نگهبان و سرایدار آقا

  دهوند |۲ روز قبل