رودی جولیانی

  • برکناری به سبک احمدی نژاد

    خرداد |۷ روز قبل