عبدالرشید دوستم

  • خبرهای کوتاه روز پنجشنبه افغانستان

    ایرنا |۲۷ روز قبل