مشاهده همه اخبارئاسو

  • دیوان اشعار "جومعه کان" ماموستا ئاسو در سقز معرفی شد

    کرد پرس |۱۵ روز قبل
  • جومعەکان" و"مەرگەژین" در بوکان رونمایی شد

    زریان |۱۸ روز قبل
  • دوکتاب کردی در بوکان رونمایی شد

    کرد پرس |۱۸ روز قبل