آخرین اخبار از « اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری »