تحلیلها

 • تحلیل تکنیکال کطبس | ذغال سنگ نگین طبس

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کیسون | شرکت کیسون

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل بنیادی غگل | گلوکوزان

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه شیمیایی و پتروشیمی

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فنوال | نورد آلومینیوم

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال واعتبار | سرمایه گذاری اعتبار ایران

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای مورد توجه سهامداران حقوقی

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فسرب | ملی سرب و روی ایران

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کهمدا | شیشه همدان

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال تکنو | تکنوتار

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پترول | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کمنگنز | معادن منگنز ایران

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه فرآورده های نفتی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه کانه های فلزی و معدنی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل بنیادی بهپاک | صنعتی بهپاک

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای بازار پایه که با خرید همراه هستند

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وملت | سرمایه گذاری ملت

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر گروه خودرویی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کهمدا | شیشههمدان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاوان | پالایش نفت لاوان

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرویی

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال قثابت | قند ثابت خراسان

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مبین

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه حمل و نقل و انبارداری

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چکاپا | گروه صنایع کاغذ پارس

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شبندر | پالایش نفت بندرعباس

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل بنیادی پکویر | کویر تایر

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین حجم معامله

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حسینا | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فباهنر | مس شهید باهنر

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کسعدی | کاشی سعدی

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه بیمه و صندوق بازنشستگی

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال لخزر | پارس خزر

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال تمحرکه | ماشین سازی نیرو محرکه

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مرقام | ایران ارقام

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سیمان

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فملی | ملی صنایع مسایران

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خچرخش | چرخشگر

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل بنیادی شکلر | نیرو کلر

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه مواد غذایی

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر گروه مواد غذایی

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فلزات اساسی

  اقتصادی |۱۷ روز قبل