آخرین اخبار از « معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری »