۱. مرحله پیشنهاد ▪️لیست افزایش سرمایه های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده تجدید ارزیابی: وسینا ۱۵۰% |قصفها ۵۴۶۹% |زشریف ۳۸۶% |قشکر ۱۱۲۹% |زماهان ۳۲۰% |غشاذر ۱۰۸% |قشیر ۱۳۲% |آینده ۲۸۹% سود انباشته: لپیام ۵۰% |زشگزا ۲۵%|حفاری ۱۰۰%| سیدکو ۴۶% |کسرا ۶۸% |فملی ۹۷% | دجابر ۱۰۰% | شیران ۲۴% | ثعتما ۱۰۰% […]

۱. مرحله پیشنهاد
▪️لیست افزایش سرمایه های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده
تجدید ارزیابی:
وسینا ۱۵۰% |قصفها ۵۴۶۹% |زشریف ۳۸۶% |قشکر ۱۱۲۹% |زماهان ۳۲۰% |غشاذر ۱۰۸% |قشیر ۱۳۲% |آینده ۲۸۹%
سود انباشته:
لپیام ۵۰% |زشگزا ۲۵%|حفاری ۱۰۰%| سیدکو ۴۶% |کسرا ۶۸% |فملی ۹۷% | دجابر ۱۰۰% | شیران ۲۴% | ثعتما ۱۰۰% | مبین ۴۲% | شفا ۱۲۹% | وآوا ۱۲۰% | ددانا ۲۰۰% | حریل ۱۶% | کباده ۲۰۰% | وارس ۴۰۰% |فایرا ۱۰۰%
آورده نقدی:
حبندر ۲۷۹% |کساوه ۲۳۵% | فافزا ۶۷% |زشگزا ۲۷۱% |وپترو ۱۲۰% |پلاست ۳۰۲۵% |کمینا ۸۱% |#خانه ۱۰۱% |دهدشت ۷۷%|رتکو ۲۰۰% |ذوب ۳۶% |ثعمرا ۱۳۱% |جم ۳۰% |خفولا ۱۵۰%| زمگسا ۲۰۰% | پکرمان ۱۵۸% | وتجارت ۸۳% | فباهنر ۱۳۳% |دلر ۱۵۰% |فن_آوا ۱۵۰% |دکپسول ۵۰% |دشیمی ۷۸% |ددام ۲۵% |درهآور ۲۵%
تلفیقی:
والبر ۵۰% (سودانباشته – سایر اندوخته ها )
ورفاه ۷۹۵% (آورده نقدی – سایر اندوخته ها – تجدید ارزیابی )
شبهرن ۲۸۵% ( سودانباشته – تجدید ارزیابی )
بهپاک ۹۰۲% ( سودانباشته – تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)
فاذر ۷۶۰۰% ( آورده نقدی – تجدید ارزیابی )
بنو ۲۸۲% (سودانباشته – سایر اندوخته ها )
خنصیر ۱۹۳% ( آورده نقدی – سودانباشته – تجدید ارزیابی )
ساینا ۷۵۰% ( آورده نقدی – سودانباشته )
وگستر ۵۰۰% ( آورده نقدی – سودانباشته )
شگل ۵۰۰% ( آورده نقدی – سودانباشته )
فارس ۱۰۰% (سودانباشته – سایر اندوخته ها )
شفا ۲۰۰% ( آورده نقدی – سودانباشته )
شبهرن ۳۴۲% ( سودانباشته – تجدید ارزیابی )
خمهر ۲۵۶% ( آورده نقدی – تجدید ارزیابی )
وپخش ۳۲۹% ( آورده نقدی – سودانباشته )
————————————
۲. مرحله حسابرس
▪️لیست افزایش سرمایه های مرحله ...

سرخط اخبار