صحن علنی مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری مجلس یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۱
صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 29 اردیبهشت ماه 1398 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.