محرمیان گفت: ۱۰۵ پروژه با سه هدف راهبردی «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب وکار در دست بررسی و تدوین است.

به گزارش،مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به ۱۰۵ پروژه ای که از سوی معاونت فناوری های نوین در دست اقدام است، گفت: تعداد این پروژه ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند. تقریباً بهره بردار نیمی از این پروژه ها معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه هایی است که بهره بردار آن ها سایر بخش های بانک مرکزی هستند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به ادارات فعال در این پروژه ها گفت: در معاونت فناوری های نوین، سه اداره شامل «نظام های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» در این پروژه ها فعالند که بیشترین تعداد پروژه ها ابتدا به ادارات «نظام های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و پس از آن به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» مرتبط است.
وی درباره نظام مدیریت پروژه در معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: در این نظام، هر پروژه دارای چهار رکن است. رکن اول «بهره بردار» است که خود معاونت یا سایر معاونت های مربوطه را در برمی گیرد، رکن دوم «مجری پروژه» است که شامل شرکت های بیرونی، زیرمجموعه یا معاونت فناوری است. رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ این شخص با کسب وکار پروژه آشناست و با فناوری مرتبط نیز آشنایی لازم را دارد؛ بنابراین می تواند رابط بین معاونت «بهره بردار» و «مجری» باشد و در عین حال یکپارچگی مجموعه فعالیت ها را تضیمن می کند؛ این شخص «ناظر» از همکاران ما در معاونت فناوری های نوین است. در نهایت نیز چهارمین رکن در داخل معاونت فناروی های نوین «دفتر مدیریت پروژه (گروه مدیریت پروژه)» است که وظیفه این گروه تکمیل اطلاعات ...

سرخط اخبار