فعالیت گروه جهادی شهید قورچی زاده روستای روتان در کمپ زاچ و داربست را ببینید.
عناوین مهم خبری