زمانی پیش از آنکه شهر های کنونی با چهره پر زرق و برق و مدرن خود به مکانی برای زندگی تبدیل شوند، شهر های دیگری وجود داشتند که مرکز تجارت و شکوفایی بوده اند. این شهر ها که مرکز قدرت امپراتوری های مهم تاریخ و سنگ بنای تمدن های تاریخ ساز به شمار می رفتند، گاه گرفتار زلزله ای سهمگین و گاه کشورگشایی های امپراتوری های دیگر شده و راه سقوط را در پیش گرفتند. امروز نیز تنها نامی از آن ها مانده و بقایایی که شکوه این شهر ها را بر خود دارند. در این گزارش سری به بقایای مانده از مشهورترین شهر های گمشده تاریخ می زنیم.
سرخط اخبار