رشته کوه های هزار مسجد ، از شمال غربى به جنوب شرقى و ادامه ارتفاعات کپه داغ و بالخان است که در ترکمنستان قرار دارند .بخشى از کوه هاى هزارمسجد را « کپه داغ » مى نامند. در امتداد جاده درگز – قوچان، این رشته به نام اللّه اکبر خوانده مى شود که ارتفاع قله اصلى آن بیش از ۲۰۰۰ متر است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار