نیمه اول امسال در حوزه قضایی مشتمل بر رسیدگی به پرونده های مهمی بود که برخی از آنها در همین چندماه به نتیجه رسید، اما برخی از این پرونده ها همچنان مفتوح است.

خبرگزاری مهر ؛ گروه جامعه: مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه ها بود اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی که باعث ارجاع پرونده های سبک به این دادگاه ها شده بود، تغییراتی رقم خورد. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه ها بررسی شود تا دانه درشت ها محاکمه شوند. همچنین انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های ویژه وکالت کنند. علاوه بر این اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه ها اعمال خواهد شد.
بر همین اساس بسیاری از پرونده ها معطل تأیید مجلس و مصوبه نمایندگان خانه ملت نشدند و طبق روال گذشته و البته با تغییراتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند.
از این تغییر مهم در حوزه برگزاری دادگاه ها که بگذریم بسیاری از پرونده ها در همین شش ماه امسال رسیدگی، منجر به صدور رأی و برخی از آنها حتی اجرای احکام شدند. که یکی از مهم ترین این پرونده ها و نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده اکبر طبری بود. طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است. هزار دستان فساد در قوه قضائیه بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار