وزیر دفاع درباره نحوه و علت ترور شهید محسن فخری زاده دانشمنمد هسته ای کشورمان توضیحاتی ارائه کرد.
سرخط اخبار