بندرعباس- ایرنا-نکته خوبی است که شهر خلاق یک کار موفق در حوزه شهری بوده و صد البته دراین راه سازمانها و نهادهای مختلفی همکاری داشته تا به این مرحله رسیده وحالاهم این خلاقیت باید تداوم پیدا کند و ازمزایای آن مردم بهتر بهره مندشوند.

نیاز است که ما نگاهی به شهرهای خلاق دیگر نقاط هم بیاندازیم و بررسی کنیم چگونه این عنوان بدست آورده و ازاین فرصت استفاده کرده و برای حفظ این جایگاه که یک زمان طولانی دارند سپری کرده اند.
یک عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با استقبال از این موفقیت بزرگ، گفت:کسب جایگاه شهر خلاق توسط شهر بندرعباس یک فرصت بوده که ثبت آن یونسکو می تواند این شهررا به دنیا معرفی کند.
مجید عسکری زاده روز سه شنبه در گفت وگوبا ایرنا افزود: البته برای پیوستن بندرعباس به شهرهای خلاق تلاش های جمعی از جمله شهرداری صورت گرفته که برای حفظ آن هم تلاش کردو ظرفیت های زیادی باید به آن اضافه شود.
به گفته وی شهرهای خلاق به عنوان مراکز نوآوری خلاقیت وتبدیل ایده به ثروت قلمداد میگردند و از آنجا که ایده و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصرجهانی شدن هستند داشتن شهرخلاق آرزوی هرجامعه ای است که در مقطع فعلی شهر بندرعباس از طرف یونسکو به عنوان شهری خلاق در زمینه صنایع دستی معرفی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه خاطرنشان کرد: این رویکردی فرهنگی درتوسعه شهر محسوب و دراین رویکرد شهر بندرعباس باید بتواند محیطی جذاب برای جذب و پرورش استعدادها، نوآوریها و ایده ها باشد.
عسکری زاده تصریح کرد: دراین زمینه باید ازایده ها و خلاقیت افراد چه افرادخاص و ویژه مثل هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان و چه ازایده های شهروندان عادی درجهت حل مسائل اساسی و نیز درجهت پایه ریزی رشد و توسعه ای خلاق بهره بردری شود.
وی یاد آور شد: البته دراین راه نگرش فرهنگ پایه اصلی توسعه محسوب و سایربخشها از آن متاثر است و اساس اقتصادی شهر برپایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار