دستورالعمل به کار گیری و استخدام نیروی انسانی از سوی معاونین رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد.

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه مشترک به تمام دستگاه های اجرایی، دستورالعمل به کار گیری و استخدام نیروی انسانی را ابلاغ کردند.
در این بخشنامه تصریح شده است که با عنایت به این که بر اساس بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای خود را از محل قانون مذکور و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند، به استثای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در مورد استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء شده و هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول تنها بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
بر اساس این بخشنامه، دستگاه های اجرایی مشمول موظف هستند که در چارچوب ساختار سازمانی مصوب و بر پایه شاخص ها و استانداردهای نیروی انسانی و در صورت تعیین شاخص ها و در راستای استفاده بهینه از نیروهای موجود، در گام نخست نسبت به ساماندهی و ظرفیت سازی نیروی انسانی خود اقدام نمایند و سپس در صورت کمبود نیروی انسانی، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز جدید خود را به سازمان ارسال تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و صدور مجوز تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام شود.
این بخشنامه تصریح می کند که ...

سرخط اخبار