قدرت گرفتن چین فصل جدیدی از سیاست خارجی را رقم زد

ایسنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
یک استاد دانشگاه می گوید، علی رغم تنش ها در منطقه و ظهور داعش و جنبش های افراطی گری، مفهوم قدرت در جهان تغییر یافته و الگوی قدرت مکانیکی کوانتومی ظهور یافته است.

به گزارش ایسنا، ارسلان قربانی شیخ نشین، در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی مطالعات چین اظهار کرد: قدرت گرفتن چین بعد از ۲۰۱۲، فصل جدیدی از سیاست خارجی و سیاست جهان را رقم زد و سبب شد که مفهوم قدرت به سمت مدل جدیدی پیش رود. سیاست چین به سمت نفوذ بیشتر در خلیج فارس و برقراری صلح بود.
وی دو جنبه مهم سیاست خارجی و سیاست جهانی را مطرح و چین را با آن مقایسه کرد.
وی باور دارد: علی رغم تنش ها در منطقه و ظهور داعش و جنبش های افراطی گری، مفهوم قدرت در جهان تغییر یافته و الگوی قدرت مکانیکی کوانتومی ظهور یافته است؛ بدن معنا که تنش های بسیاری میان کنشگران اصلی درگرفته است که قابل اغماض نیست.
این استاد دانشگاه به نقش شبکه های اجتماعی و سیاست شبکه ای اشاره کرد که نقش بسیار مهمی در سیاست جهانی یافته است. همچنین، به نقش کشورهای عربی در منطقه اشاره کرد که مفاهیم سنتی نظامیگری و عوامل ملی قدرت را دنبال می کنند و افزود: چین از چارچوب رویکردهای صلح و توسعه جهانی فراتر رفته و به دنبال تطابق با الگوی قدرت مکانیک کوانتومی در سیاست جهانی امروز است.
وی گفت: درست است که چین به دنبال صلح و توسعه ملی و بین المللی پیش خواهد رفت، اما در سیاست ها و اصول سیاست خارجی خود تغییراتی خواهد داد. نخست نقش ملی خود را تقویت خواهد کرد. دوم، تعهدات متقابل خود را برای پایداری صلح دو چندان خواهد کرد. به لحاظ نظری و عملی، سیاست خارجه چین به سمت تعامل و همکاری های بیشتر با جهان پیش خواهد رفت. سوم، چین به دنبال جهانی سازی اقتصاد خواهد رفت و نه جهانی شدن. تأکید چین بر جهانی سازی است و توسعه چین تهدیدی برای جهان نخواهد بود و الگوهای جدید اقتصادی حاصل خواهد کرد و بر ...

سرخط اخبار