در پی قتل مرد غیرمسلح سیاه پوست به دست افسر پلیس سفیدپوست در آمریکا، اعتراضات گسترده مردم در شهر های های مختلف آمریکا را به دنبال داشت که منجر به درگیری و تیر اندازی بین معترضین و پلیس گردید.
عناوین مهم خبری