با گذشت بیش از ۲۰ روز از انتخابات آمریکا اما همچنان ترامپ به دنبال اثبات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و محکوم کردن دموکراتهاست.

به گزارشگروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، با گذشت بیش از ۲۰ روز از انتخابات آمریکا اما همچنان ترامپ به دنبال اثبات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و محکوم کردن دموکراتهاست.
در همین راستا خبرگزاری فاکس خبر داد که نماینده شرکت دامینیون که مسئول ساخت و تأمین ماشینها و سیستمهای رأیگیری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا بوده است، در واکنش به اتهامات تقلب و ثبت رأیهای سیستمی ترامپ به نام بایدن، اظهار داشته است: «چنین چیزی از لحاظ عملی غیرممکن است.
بر اساس اعلام این شرکت وقتی رأیدهنده بر روی صفحه لمسی ماشینهای ما روی خود را انتخاب میکند، سیستم، کاغذی پرینت شده مندرج با نام شخص منتخبش به وی تحویل میدهد.
سپس رأیدهنده این کاغذ را به مسئول رأیگیری میدهد تا آن را ضبط کند. پس قطعاً اگر خطای سیستمی پیش بیاید، نام روی کاغذ نباید با نامزد انتخابی وی مطابقت کند.
فشار جمهوریخواهان بر ترامپ
از سوی دیگر خبرگزاری گاردین در گزارشی از فشار جمهوری خواهان بر ترامپ برای جمع کردن شکست خود است.
بر اساس این گزارش دونالد ترامپ از طرف جبهه خودیاش یعنی حزب جمهوریخواهان آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا هرچه زودتر قائله انتخابات و شکستش را جمع کند.
اگرچه رهبران این حزب با حمایت از ترامپ، بر دزدیده شدن انتخابات از او مهر تائید میزنند، اما تعداد زیادی از جمهوریخواهان و محافظهکاران خواهان قبول شکست از طرف ترامپ هستند.
بهعنوان مثال جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ مطرح کرده است: «به هر صورت بایدن در ماه ژانویه سوگند ریاستجمهوری یاد خواهد کرد؛ مسئله این است که ترامپ تا آن موقع چه مقدار ضرر به کشور بزند. ترامپ نسخه سیاستمدارانِ یک شورشگر خیابانی است.»
0ترامپ از وکیل خود ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار