تعرفه های پزشکی بخش خصوصی چند برابر دولتی است؟

ایسنا شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۰
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی از ارائه پیشنهادات تعرفه ای این سازمان در آذر ماه جهت تعیین تعرفه های پزشکی ۹۹ خبر داد و در واکنش به برخی مناقشات تعرفه ای مانند بحث یکسان سازی تعرفه های پزشکی، گفت: با دو شرط موافق یکسان سازی در جزء حرفه ای تعرفه ها هستیم.

دکتر محمد جهانگیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیشنهادات تعرفه ای سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۳۹۹، گفت: در حال حاضر در حال کارشناسی موضوع تعرفه ها در کمیسیون ها و کمیته های کارشناسی سازمان نظام پزشکی هستیم و کار را با همکاری قسمت های مربوطه و تحت نظر شورای عالی نظام پزشکی و شورای عالی بیمه پیش می بریم. بنابراین تلاش می کنیم تا بتوانیم پیشنهادات مان را در موعد مقرر به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه دهیم تا قبل از بودجه به تصویب شورای عالی بیمه برسد.
وی با اشاره به برخی مناقشات درباره عدم افزایش تعرفه های پزشکی، در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی درباره وضعیت تعرفه های سال آینده، افزود: مرجع موافقت یا مخالفت با افزایش تعرفه ها باید بحث های کارشناسی باشد.
تعرفه های پزشکی بخش خصوصی ۴ برابر تعرفه های دولتی است؟
جهانگیری در واکنش به اظهاراتی مبنی بر چهار برابر بودن تعرفه های پزشکی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، گفت: اینطور نیست که تعرفه های پزشکی بخش خصوصی چهار برابر تعرفه های دولتی باشند، بلکه در هر بخش وضعیت تعرفه ها متفاوت است. به عنوان مثال در بخش دولتی در برخی موارد با تعرفه های ۲k یا ۳k مواجهیم. حال اگر ۳k را مرجع قرار دهیم، می بینیم که تعرفه بخش خصوصی ۱.۲ برابر تعرفه بخش دولتی است، نه چهار برابر آن. در عین حال ما پرداخت هایی را تحت عنوان حقوق در بخش دولتی داریم که در بخش خصوصی وجود ندارند.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در عین حال در بخش خصوصی، سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام می شود؛ اما در بخش دولتی سرمایه گذاری از سوی دولت اتفاق می افتد و بر همین اساس تعرفه های هر یک از این دو بخش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.