تنبیه خیابانی افرادی که مقررات منع آمد و شد را در هند نادیده می گیرند!
سرخط اخبار