استاد دانشگاه تهران در نشست سیاست حکومت گفت: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، حکمت را وارد حکومت کرده و دغدغه و داعیه ابتنای حکومت بر حکمت را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع سیاست حکمت با ارائه علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران سه شنبه ۱ مهرماه به صورت مجازی برگزار شد.
خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح است:
پیش درآمد
اول .۱- حکمت کامل: شناخت رسا و سازوار می باشد. ۲- هستی شناسی و چیستی شناسی است. دانایی حقیقی و بینش یقینی می باشد. ۳- شناسایی و شناساندن محض و نظری است.
دوم .۱- معطوف به دانش، کنش و روش یا رفتار مدنی می باشد. الف. دانش (آگاهی) چگونگی شناسی واقعی اجتماعی و سیاسی و ب. فن (صناعت) چگونگی سازی اجتماعی و سیاسی می باشد. سوم. منتج به کارآمدی ملی است. بهره وری و اثربخشی عملی، تحققی و عینی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتی، عمومی و خصوصی است.
درآمد
۱- حکمت مدنی بایسته: ریشه در خردورزی و دانش ورزی فطری اجتماعی و سیاسی انسانی داشته و از آن آغاز می گردد تا خودشکوفایی، خردمندی و دانشمندی مدنی فرا رفته و می رود.
۲- شرق، میان رودان و ایران، خاستگاه و جامع حکمت جاویدان شرقی و ایرانی و دیانت مدنی و مدنیت بوده است.
۳- حکمت مدنی: سیری متکامل (پلکانی) تاریخی و جهانی از آغاز و بنیاد تا سر حد ساختار کمالی متعالی کنونی دارد. تا حکمت مدنی کامل مهدوی فراز رفته و خواهد رفت.
۴- در چالش غلبه ظن تفلسف سیاسی تک ساحتی و توهم سوفیسم سیاسی تنازعی آتنی که نخست سیاست را سخن و متقاعد کردن ملت، بعد جدل و منقاد کردن مردم و سرانجام سفسطه یا مغلطه و تحمیق توده ها، می دانست و می خواند، با انتقال حکمت جاویدان شرقی و ایرانی، ضمن تنقیح، تنظیم و تألیف روشمند علمی، سقراط پرچمی را بلند کرده و مدعی شد: «سیاست حکمت» یعنی دانایی و بینایی آگاهی و عمل مدنی بوده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار