فعالیت ایستگاه حفاظتی، مالچ پاشی و تثبیت شن های روان «نیاتَک» در منطقه سیستان در سال های اخیر تعطیل شده و ساختمان های آن به دلیل قرارگیری در کریدور حرکت شن های روان، در حال مدفون شدن زیر تَلی از خاک است.
سرخط اخبار