برداشت های بی رویه از سفره های آب زیرزمینی به خشکیدگی برخی دشت ها و فرسایش خاک منجر شده است.
سرخط اخبار