رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: ارزیابی ذخایر آرتمیای کشور، بیانگر وضعیت مطلوب آرتمیا در دریاچه ارومیه است.

علی نکویی فرد در گفت وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، با بیان اینکه برابر تحقیقات صورت گرفته بدون هیچ گونه ایجاد خطر به ذخایر آرتمیا می توان از دریاچه ارومیه آرتمیا برداشت کرد که نزدیک به ۷۰ تن است، اظهار داشت: در مناطقی که از آب شور و آب های نامتعارف برخوردارند و برای کشاورزی و شرب مورد استفاده نیستند، می توان به تولید مصنوعی آرتمیا اقدام کرد.
وی با بیان اینکه می توان در هر هکتار حداقل یک تن زیست توده و ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو سیست (تخم آرتمیا )برداشت کرد، افزود: طول دوره گرمای مناسب پرورش، کیفیت آب و شرایط مدیریت پرورشی در استخرهای موجود بر این موضوع اثرگذار است.
رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور معتقد است که در سیستم پرورش مصنوعی افزایش شوری آب در استخرهای پرورشی کار دشواری است ولی برخورداری از دریاچه ای مانند دریاچه ارومیه که شوری آن بین ۱۸۰ تا 3۰۰ گرم در لیتر متغیر است، به عنوان یک زیستگاه برای پرورش طبیعی این آبزی یک لطف الهی است.
نکویی فرد ادامه داد: در شرایط کم آبی دریاچه ارومیه استفاده از آب های نامتعارف و زمین های شور اطراف دریاچه برای مصارف آبزی پروری در بخش آرتمیا مطلوب است ولی توسعه بدون تحقیقات غیراصولی است.
وی بیان کرد: این طرح باید مطالعه شده فاز به فاز و با تامین آب پیش برود چرا که برخورداری صرف از مجوز برای آن بدون آب شور مورد نیاز اقدامی نسنجیده تلقی می شود.
رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور عنوان کرد: دشت فسندوز در جنوب دریاچه ارومیه و در جوار مدخل زرینه رود به دریاچه واقع شده است که شیلات استان با تغییر کاربری در آن در صدد تبدیل این مکان به استخرهای پرورش آرتمیا می باشد اما اجرای این طرح از سال ۱۳۹۵ ...

عناوین مهم خبری