در شرایطی که ویروس کرونا سراسر کشور را تحت تأثیر خود قرار داده و محدودیت های هوشمند کرونایی برای تردد خودروها اعمال می شود، مردان جاده های کرونازده همچنان می رانند تا اقلام اساسی و مایحتاج روزانه مردم و کالاهای موردنیاز بخش تولید و صادرات را جابه جا کنند. رانندگان خودروهای سنگین باری در روزهای همه گیری کرونا، نقش غیرقابل انکاری در خدمت به چرخه اقتصاد کشور بر عهده دارند.
سرخط اخبار