طرح نظام رتبه بندی معلمان هفته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در نوبت بررسی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، متن این طرح به شرح زیر است:
به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی 
احتراماً طرح ذیل که به امضای 46 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص تکریم جایگاه فرهنگیان بر هیچ کس پوشیده نیست. در اجرای بندهای (7-3) و (13) سیاست های کلی نظام با هدف ایجاد تحول اساسی در آموزش و پرورش کشور ابلاغ شده از سوی معظم له مبنی بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان به عنوان کلیدی ترین مؤلفه تأثیرگذار در نظام آموزشی کشور و افزایش انگیزه برای خدمت مطلوب و بهره ور و نیز استقرار نظام پرداخت براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و همچنین عدم تقدیم لایحه توسط دولت علی رغم وعده های مکرر در این زمینه از یک سو و تضعیف روحیه این قشر فرهیخته و اثرگذار در آینده کشور طرح پیشنهادی ذیل که در دوره نهم در کمیسیون اجتماعی نیز مصوب شده، لیکن به دلیل کمبود زمان، فرصت تصویب در صحن علنی ایجاد نشد؛ جهت بررسی و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
عنوان طرح:
طرح نظام رتبه بندی معلمان
ماده واحده
دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان ابلاغ این قانون از طریق وزارت آموزش و پرورش نظامنامه مورد نیاز را برای استقرار نظام رتبه بندی معلمان براساس احکام قانونی مندرج در سیاست های کلی آموزش و پرورش ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر موارد ذیل تهیه و به ...

سرخط اخبار