رسانههای آمریکا بامداد سهشنبه گزارش دادند «سازمان خدمات عمومی آمریکا» به «جو بایدن» اطلاع داده که آماده پیشبرد روند انتقال قدرت است.
سازمان خدمات عمومی آمریکا در نامهای که به رویت ایبیسینیوز رسیده به تیم بایدن گفته که به نظر میرسد که او در انتخابات برنده شده است. امیل مورفی رئیس این سازمان به بایدن گفته میتواند روند انتقال قدرت را آغاز کند.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا که تا کنون از اذعان به شکست در انتخابات خودداری کرده باز هم به شکست اذعان نکرد اما آغاز روند انتقال قدرت را تأیید کرد.
او در توئیتر نوشت: «میخواهم از امیلی مورفی، رئیس سازمان خدمات عمومی به خاطر فداکاری سرسختانه و وفاداریاش به کشورمان تشکر کنم. او مورد آزار، تهدید و سوءاستفاده قرار گرفته است و من نمیخواهم شاهد وقوع این اتفاقات برای او، خانوادهاش و کارکنان سازمان خدمات عمومی باشم. پرونده ما با قدرت ادامه دارد و ما این مبارزه خوب را ادامه میدهیم و معتقدم که پیروز میشویم. با وجود این، من در راستای منافع کشورم، توصیه کردهام که امیلی و تیم او کارهای لازم در خصوص پروتکلهای اولیه را انجام دهند و به تیم خودم هم گفتهام همین کار را انجام دهند.»
در پی این بیانیه تیم انتقال قدرت جو بایدن اعلام کرد اکنون که «سازمان خدمات عمومی آمریکا» پیروزی بایدن در انتخابات ریاستجمهوری را تأیید کرده، اعضای این تیم طی روزهای آتی با مقامهای دولت فدرال دیدار خواهند کرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار