تهران-ایرنا-امروزه حضور و نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان رکن سوم جوامع، به دلیل گسترش فرایند جهانی شدن و کاهش قدرت دولت ها در برخورد با مسائل جهانی از قبیل محیط زیست، صلح و فقر بیش از پیش پر رنگ شده است.

سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد، رکن سوم جوامع محسوب می شوند که می توان آنها را سازمان های داوطلبانه، غیردولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی به مفهوم واقعی دانست که به عنوان نهادهای مدنی، واسط بین دولت و مردم بوده و بخش مهمی از مشارکت مردم در توسعه جامعه را از این طریق شکل می دهند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. بطوریکه می توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمان های مردم نهاد را در تحقق اهدافی چون کوچک سازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی بیشتر نظام اقتصادی، بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی و عملیاتی سازی برنامه ها و مقابله با آسیب ها دانست.
از سوی دیگر گسترش فرایند جهانی شدن و کاهش قدرت دولت ها در برخورد با مسائل جهانی از جمله محیط زیست، صلح و فقر و مسائلی از این دست، زمینه حضور و تقویت نقش سمن ها بیش از پیش فراهم کرده است آنچنان که تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طول بیش از نیم قرن، وجود این نوع سازمان ها را اثبات کرده است.
سمن (NGO) یا سازمان مردم نهاد
در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقرراتشان، تعاریف مختلفی از سمن ها یا سازمان های مردم نهاد شده است. برای مثال در ماده ۶۰ قانون مدنی کشور سوئیس آمده است که انجمن های سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، نوع دوستی، تفریحی و سایر انجمن هایی که هدف اقتصادی ندارند به محض این که مؤسسین اراده خود را در قالب اساسنامه هایشان دائر بر ایجاد آنها اعلام کردند، از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند.
در انگلستان نیز سازمانی غیر دولتی محسوب می شود که هدفش سودبری نباشد و این امر مستلزم آن است ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار