برای اینکه آدم خوبی باشی مهم نیست چند ساله باشی یا چه لباسی بر تن داشته باشی. گزارشی از روحانی نیکوکاری که برای انجام کار خیر از جان خود مایه گذاشته است تا آرزوی یک کودک ۸ ساله را برآورده کند.
سرخط اخبار