بازرس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی شهر تهران به ابهام موجود در افزایش ضرایب موارد موجود در فیش حقوقی مستمری بگیران انتقاد کرد.

«حسن ایزدان» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با مبهم خواندن مفهوم «تجمیع افزایش مبلغ متناسب سازی با افزایش حقوق مستمری بگیران» گفت: «معنای واژه تجمیع که این روزها در رابطه با اعمال افزایش حقوق مستمری بگیران با افزایش متناسب سازی در یک فیش حقوقی به کار گرفته می شود، روشن نیست؛ آیا تجمیع به معنای جمع ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق، با متناسب سازی و اعمال افزایش ضریب سال های آینده در هر یک از این موارد است؟»
وی افزود: «قاعدتا افزایش واقعی مستمری، تنها زمانی معنا پیدا می کند که ضرایب افزایش سالیانه هم در متناسب سازی، هم در تفاوت تطبیق و ضریب ترغیب و هم در افزایش حداقل مستمری لحاظ شود؛ نه اینکه تنها بخشی از آن دیده شود و بعد بگوییم که تجمیع رخ داده است! ضمن اینکه احکام مستمری بگیران باید متناسب با همین ضرایب اصلاح شود؛ چراکه صدور «پیش نویس احکام» معنا ندارد و بازنشسته به پیش نویس حکم دسترسی ندارد. »
ایزدان با بیان اینکه آنچه در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شده، به معنای «متناسب سازی» نزدیک است، گفت: «سازمان تامین اجتماعی متناسب با سهم بیمه پردازی هر فرد، عددی را به عنوان متناسب سازی برای مستمری بگیران در نظر گرفته است که این ابدا هیچ ارتباطی با همسان سازی ندارد.»
وی افزود: «همسان سازی در صندوق های کشوری و لشگری انجام شده است؛ به این معنا که دریافتی یک بازنشسته از ناحیه همسان سازی تا ۹۰ درصد شاغل هم طرازش افزایش یافته است؛ اما در تامین اجتماعی که یک صندوق بیمه ای درآمد و هزینه ای است و هر فرد به اندازه حق بیمه ای که پرداخت کرده است، از خروجی صندوق بهره مند می شود، چنین قاعده ای وجود ندارد.»
بازرس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار