بسیاری از زائر اولی های اربعین، این سفر را از همه سفرهایی که تاکنون رفته اند زیباتر، معنوی تر و لذت بخش تر می دانند و برخی نیز هنوز باور نمی کنند که طلبیده شده اند.

سرخط اخبار