رئیس جمهور در سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی: ما دموکراسی را در خاورمیانه و در زمان مشروطیت پایه گذاری کرده ایم.
سرخط اخبار