کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام آمد محضر امام صادق علیه السلام نشست، آقا دیدند خیلی گرفته است خیلی ناراحته فرمودند: چرا ناراحتی؟ چه مسئله ای پیش آمده؟ گفت آقا دست از دلم بردارید آقا فرمودند: نه. درد دل کن ببینیم چه مسئله ای هست؟ گفت آقا خداوند یه فرزندی به من عنایت کرده ولی من دلم میخواست فرزندم پسر باشه، دخترِه. ناراحتم، گرفته ام. یه جمله ای حضرت فرمودند خیلی این جمله زیباست حضرت فرمودند: من یه سوالی از تو دارم. اگر خدا به تو الهام می کرد که جنسیت فرزندت را خودت میخواهی به مصلحت خودت انتخاب کنی یا من مصلحت تو رو میدونم، من انتخاب کنم؟ چی جواب خدا را میدادی؟ گفت: آقا معلومه حتما می گفتم هر چی خدا مصلحت میدانه. انتخاب انتخاب خداوندِ.
حضرت فرمودند: خوب حالا خدا اینجور انتخاب کرده تو چرا ناراحتی؟!
تولید شده در راسخون-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار