رقابتهای چوگان جام پیشکسوتان بارعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد. تا پایان چوکه دوم دو تیم قصرفیروزه و شهداء با بازی پایاپای و جذاب در عدد ۲ برابر بودند ، اما در چوکه سوم تیم شهداء با یک گل پیش افتاد و در نهایت در چوکه چهارم با زدن ۳ گل دیگر توانست نتیجه بازی را با نتیجه ۶ --۴ به سود خود بپایان برساند.
سرخط اخبار