در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی» رأی وحدت رویه صادر شد.
به گزارش ایلنا، متن این رأی به شرح ذیل است:
ردیف پرونده: ۹۹/۲۲
شمارۀ رأی: ۷۹۴-۲۱/۵/۱۳۹۹
خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون است. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار