خواجه عطا؛ نام یکی از کهن ترین محلات شهر بندرعباس است. جنب و جوش در این محله میان کوچک و بزرگ فراوان است. عمده فعالیت جوانان این محله، ماهیگیری است که نسل به نسل از اجدادشان به ارث برده اند.
سرخط اخبار