اکوفارس: سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: ما نماینده ای داریم که 20 پرونده شکایت از او در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و یا نماینده ای با 10 پرونده در هیات نظارت درگیر بوده است.

«قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در جلسه علنی روز 15 فروردین ماه 91 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 فروردین ماه 91 به تائید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ 2 آذرماه 91 به دولت به منظور اجراء ابلاغ شد.
بر اساس، ماده1 قانون مزبور، به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می شود:
الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ب یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس
پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
 طبق تبصره 2 این قانون هیات رئیسه مجلس  از بین داوطلبان کمیسیون های یادشده و  نمایندگان  مجلس به جز اعضای هیأت رئیسه شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می کند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.
به موجب تبصره3 این قانون، هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.
همچنین قانون مذکور عنوان می کند که هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی
ب گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ گزارش های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار