آرایه های هنری به کار رفته در اماکن مقدسی چون حرم مطهر رضوی که رهبر معظم انقلاب از آن در این آستان به عنوان یک گنجینه هنری یاد می کنند، موضوعی نیست که بتوان به هنگام صحبت از هنر و معماری اسلامی از جایگاه آن غفلت نمود. فرصت گفت وگو در این زمینه با دکتر حسن بلخاری نویسنده، پژوهشگر فعال در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی در حرم مطهر رضوی فراهم آمد که قسمت دوم آن را از نظر می گذرانید.

محمدجواد استادی/
آرایه های هنری به کار رفته در اماکن مقدسی چون حرم مطهر رضوی که رهبر معظم انقلاب از آن در این آستان به عنوان یک گنجینه هنری یاد می کنند، موضوعی نیست که بتوان به هنگام صحبت از هنر و معماری اسلامی از جایگاه آن غفلت نمود. فرصت گفت وگو در این زمینه با دکتر حسن بلخاری نویسنده، پژوهشگر فعال در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی در حرم مطهر رضوی فراهم آمد که قسمت دوم آن را از نظر می گذرانید.
اینکه اشاره کردید مجموعه آستان به لحاظ تحقیقی و مطالعاتی یک فضای بکر است، به این معناست که ما نتوانسته ایم نظریه خودش را نیز استخراج و ارائه دهیم؟
دقیقاً همین است. ما با یک مجموعه عظیم مصداقی روبه رو هستیم که یک نظام تئوریک باید این را حمایت و در حقیقت، هویتش را بازگو کند و تجلی ببخشد. آن نظام معرفتی [که این کار را کند] وجود ندارد. چرا؟ چون ما شیعیان حقیقت را به عنوان یک امر مکنون دوست داریم و معتقدیم اگر عریانش کنیم از قداستش کاسته ایم. بنا به اطلاعاتی که دارم از لحاظ اشیای فلزی هنری، در مسئله کتابت و در هر مسئله ای و هر چیزی که شما فکر کنید ما با یک کنز و گنجینه هنری بکر روبه رو هستیم، چرا؟ چون در طول تاریخ هر هنرمندی عاشق این بوده که برجسته ترین کارش را برای امام رضا(ع) انجام دهد. من این مجموعه را به صورت مطلق سزاوار بیان مکتب می دانم. کاری که اینجا شده با عشق و مبتنی بر اعتقاد و نه وظیفه بوده و به طبع محصول وظیفه با محصول عاشقی متفاوت است.
استفاده از نور در دوران معاصر در معماری های اینچنینی برخلاف گذشته به نظر به یک جنبه کارکردی و کابردی تقلیل یافته است و آن جنبه های معنایی و هنری را ندارد. می خواهیم دوباره روی بحث نور و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار