فصل برداشت هندوانه و خربزه از مزارع آبپخش و شبانکاره شهرستان دشتستان آغاز شد.
عناوین مهم خبری