نامش آن اوایل «سازمان بسیج ملی» بود و در دی ماه سال ۱۳۵۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی یک سازمان رسمی و قانونی شد.

به گزارشسراج24، بسیج از کجا آمد؟ آن اول کار، یکی از مهمترین اهداف بسیج، مقابله با اقدام نظامی کشورهایی نظیر آمریکا و همچنین سلطنتطلبان برای شکست انقلاب و بازگرداندن پهلوی دوم بود. اینگونه بود که وقتی امام (ره) فرمان تشکیل را صادر فرمود، هزارانهزار نفر برای ثبتنام و شرکت در دوره آموزشهای نظامی به مساجد هجوم بردند؛ طی چند روز حدود یک میلیون نفر ثبتنام کردند. آمریکا که جرأت نکرد کاری کند و توطئههای سلطنتطلبان نیز در برابر تندباد اراده مردم گرد و خاک هوا شد! اما وقتی جنگ تحمیلی آغاز شد در غیاب ارتش منسجم، ارزش بسیج آشکار شد؛ بسیجیها از شهرها و روستاها برای دفاع از انقلابشان به جبههها شتافتند. فقط جبهه نبود، شهرها هم بود. بسیج از همان روزهای اول جنگ، مسئول امنیت تهران شد و هر شب بیش از ۲۰ هزار نیروی آمادهباش داشت. بسیجیها بیدار بودند تا مردم در امنیت بخوابند. نامش هم آن اوایل «سازمان بسیج ملی» بود و در دی ماه سال ۱۳۵۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی یک سازمان رسمی و قانونی شد.
ایثار بسیجیها در جبههها؛ ایثار مردم پشت جبههها
*سبک زندگی دهه ۶۰!
در جبههها چه خبر بود؟ آن اوایل بسیجیها در جبههها گروههایی پراکنده بودند، ولی از سال ۱۳۶۰ گردانهای نامدار شدند و تا سال ۶۱ لشکرهایی بزرگ شده بودند. در دهه ۶۰ روایت ایثار بسیجیها در جبههها داستانهایی شد که مردم در کوی و برزن برای هم تعریف میکردند؛ دهه ۶۰ بسیج دیگر یک سازمان یا تشکیلات نبود یک «فرهنگ» و سبک زندگی بود.
تصویری از نخستین اردوهای جهادی بسیج
*۴ دهه خدمات حیاتی!
در جبههها بسیج خوشدرخشید؛ مردم خوشدرخشیدند. بسیجیها در عملیات «فتح المبین» از آنگونه ایثارها کردند که فقط در کتابها خوانده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار