در پی اعتراضات ضد نژادپرستی در انگلستان و پایین آوردن مجسمه معروف به تاجر برده دار امروز مجسمه یک معترض سیاه پوست جایگزین آن شد.
عناوین مهم خبری