ماسک های اهدایی خیرین وشهروندان درپویش نذرماسک با همکاری شبکه بهداشت ودرمان اهردرمناطق کم برخوردارومحروم این شهرستان توزیع شد
سرخط اخبار