فضا همیشه برای انسان جالب توجه بوده و ظهور فناوری های جدید تا حدودی توانسته برخی اسرار کیهان را برای انسان آشکار کند، در این گزارش تصویر هنرمندان از مناطق ناشناخته فضا را مشاهده می کنید.
سرخط اخبار