دومین رئیس مجلس شورای ملی به دلیل آشنا نبودن نمایندگان با کار قانون گذاری و همچنین کارشکنی های محمدعلی شاه و اطرافیان حدود 7 ماه ریاست مجلس را برعهده داشت و استعفا داد. او کسی بود که وقتی وزیر مختار ایران در لندن شد، علیه شاه موضع گرفت و برکنار شد.

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، دومین رئیس مجلس شورای ملی محمود احتشام السلطنه بود که مدت ۶ ماه و سه روز عهده دار ریاست مجلس اول شورای ملی از تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۸۶ تا ۱۱ فروردین ۱۲۸۷ بود.
محمود احتشا م السلطنه پسر چهارم محمدرحیم خان علاءالدوله نوه جان محمدخان قاجار در بهمن ماه ۱۲۴۱ هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش از طایفه دَوَلّو از رجال با نفوذ دربار ناصرالدین شاه بود و مناطقی چون حکومت زنجان و همدان، عضو دارالشعرای کبرای، وزارت دربار و ریاست تشریفات، وزارت جنگ و امیرنظام حکومت آذربایجان را داشته است. مادرش سطلان خانم نیز دختر ملک ملک ایرج میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار بود. 
احتشام السلطنه آموختن علوم مقدماتی رایج روزگار خود را از ۶ سالگی در دارالفنون آغاز کرد سپس نزد معلمان خصوصی زبان های صرف و نحو عربی، زبان فرانسه را به خوبی فرا گرفت و در حقوق و تاریخ اجتماعی کشورهای آلمان و عثمانی نیز مطالعات مختصری انجام داد. 
وی در سال ۱۲۵۸ با خانم نیره قدسی دختر خازن الملک ازدواج کرد و در همین سال به استخدام دولت درآمد و در سال ۱۲۵۹ سمت پیشخدمت خاصه و سرتیپ سوم را احراز کرد. او در سفر ناصرالدین شاه به خراسان در ۱۲۶۲ به ریاست غلامان سلطنتی رسید و انتظامات اداره شاهی با وی بود تا اینکه در سال ۱۲۶۷ به حکومت ولایت خمسه (زنجان) منصوب و در این سمت با پیشکش سکه به ناصرالدین شاه به احتشام السلطنه ملقب شد. او در مدت حکومتش در خسمه برای عمران و آبادی آنجا تلاش زیادی کرد، ولی در برخورد با قدرت های محلی به ویژه جهانشاه خان افشار که از مالکان و قدرتمندان محلی بود، موفق نبود و سرانجام براساس شکایاتی که از احتشام ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار