کتاب «دائو ده جینگ» اثر لائوزه متفکر بزرگ چین، به قلم سلیمان بای جی سو به فارسی ترجمه و منتشر شد. سلیمان بای جی سو مترجم قرآن به زبان چینی است و برنده جایزه جهانی کتاب سال ایران نیز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «دائو ده جینگ» اثر لائوزه، اندیشمند مشهور چین را منتشر کرد. مترجم این کتاب سلیمان بای جی سو است که قرآن کریم را به چینی ترجمه کرده است. او یکی از برندگان جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.
لائوزه از فیلسووفان شناخته شده و نامدار چین است که در جهان به عنوان بنیانگذار مکتب دائو شناخته می شود. این متفکر که در قن ششم و هم عصر با کنفسیوس می زیست در این کتاب تنها پنج هزار واژه نوشتاری چینی را تصویر کرده است که آکنده از حکمت های عمیق و پندهای مفید برای انسان است و به کتاب شعر حکمت مشهور است.
چینی ها مقام این متفکر در فلسفه چین را همانند مقام سقراط در فلسفه غرب عنوان می کنند و بر این باورند که افکار او جدای از تاثیر عمیق در زندگی معنوی مردم چین، در بارور کردن افکار و اندیشه های فلسفی سایر ملل نیز نقش بی بدیلی داشته است.
لائوزه در زمره متفکرانی است که حصار اندیشه و فلسفه در چین را که پیرامون سرنوشت انسان و مسائل مرتبط با حکومتداری کشیده شده بود، شکست و و دامنه اندیشه را به تمام هستی و جهان گسترش داد و به اکثر مسائل زندگی بشری از منظری وسیع و ژرف و با دقت موشکافانه نگریست.
این کتاب در بخش نخست خود به موضوعی سیر اندیشه لائوزه پرداخته و معنای دائو در زبان و اندیشه چینی را تشریح می کند و در ادامه فلسفه زندگی در مکتب لائوزه را تشریح می کند. در بخش دوم نیز دو کتاب «دائو» و «دِه» از این متفکر عرضه شده است. انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را در ۲۱۰ صفحه و بهای ۳۵ هزار تومان منتشر کرده است.

سرخط اخبار