محیط بانان جزیره خارگ نیز مانند دیگر محیط بانان سطح کشور مشغول مراقبت و حفاظت از موجودات و محیط زیست هستند با این تفاوت که در جزیره خارگ به علت وجود آهوان فراوان بیشتر وقت این محیط بانان با آهوان و بخش اعظمی از کارشان به حفظ و حراست از این موجودات زیبا میگذرد و حتی با آن ها زندگی میکنند و زندگی این محیط بانان با آهوان این جزیره گره خورده است.
سرخط اخبار